سرنگونی پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکا توسط سپاه پاسداران
مرداد ۱۳۹۸

نظامی ۰